• ABPLAST s.r.o.
  • AQUATEC USBF s.r.o.
  • BIOWA s.r.o.
  • EBAMA s.r.o.

Kategorizace domovních ČOV v ČR podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb

aneb   
„odstraňování fosforu biologicky a srážením“

Kategorizace domovních čistíren je podle platné legislativy povinná. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili krátké sdělení:

Po uvedení nařízení vlády č. 401/2015 Sb. do platnosti jsme naše čistírny odpadních vod AT zařadili do kategorie III, protože ve všech požadovaných parametrech jsme dosáhli lepší účinnosti než Nařízení vlády vyžaduje a naše čistírny odpadních vod splňují také všechny požadavky uvedené v textové části nařízení.

 Prohlášení o vlastnostech je jediným relevantním dokladem o certifikaci domovních čistíren odpadních vod.

Nejde o žádný zázrak, ale o výsledek poctivého dlouhodobého výzkumu a vývoje. Dovolte nám tedy objasnit správnost zařazení našich čistíren odpadních vod do kategorie III podle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Před samotným zařazením čistíren odpadních vod musí proběhnout certifikace. Výrobce následně vydá Prohlášení o vlastnostech, v kterém jsou uvedené mimo jiné i údaje o dosáhnuté účinnosti čištění v jednotlivých parametrech. Prohlášení o vlastnostech je jediným relevantním dokladem o certifikaci domovních čistíren odpadních vod.

Podle tabulky 1c, přílohy č. 1, Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech se malé domovní čistírny odpadních vod rozdělují do třech kategorií, přičemž každý výrobce musí při třídění svých čistíren odpadních vod do správné kategorie postupovat tak, aby splnil všechna kritéria uvedená v části s hodnotami účinností i kritéria uvedená v příslušné textové části.

Tabulka 1c: Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech

Kategorie
výrobku
označovaného CE
CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk
I 70 80 - - -
II 75 85 75 - -
III 75 85 80 50 80

Domovní čistírna odpadních vod je certifikovaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“).

Kategorie I - DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV kategorie I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této kategorie nebudou překročeny normy environmentálni kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.

Kategorie II - DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně povrchových vod, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnost toku nezaručuje dosažení norem environmentálni kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s kategorií I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.

Kategorie III - DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění - chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

Platná legislativa v ČR vychází při všech hodnotách účinnnosti DČOV z hodnot dosažených v dlouhodobém testu účinnosti podle EN 12566-3.

Kategorií s nejpřísnějšími požadavky na účinnost čistění i na konstrukci čistírny odpadních vod je kategorie III.

ČOV AT plus  (bez chemického srážení fosforu)

Na základě testů ČOV AT plus vykonaných v německém Zkušebním institutu pro technologii odpadní vody (PIA Aachen), který je notifikovanou osobou ve smyslu evropských norem, pro testování domovních čistíren odpadních vod, ČOV AT plus jednoznačně splňuje požadavky pro kategorii III podle uvedeného nařízení vlády.

Domovní ČOV AT plus byla v PIA Aachen testovaná od roku 2006 několikrát. Nejnovější testy ČOV AT plus z roku 2014 a 2018 dokázaly splnění Nařízením požadovaných účinností v dlouhodobém testu účinnosti podle normy EN 12566-3. Uvedené hodnoty byly dosáhnuty bez použití jakéhokoliv přídavného zařízení např. na srážení fosforu.

ČOV AT byla v PIA Aachen testovaná od roku 2006 několikrát. Nejnovější testy ČOV AT plus z roku 2014 a 2018 dokázaly splnění Nařízením požadovaných účinností v dlouhodobém testu účinnosti podle normy EN 12566-3. Uvedené hodnoty byly dosáhnuty bez použití jakéhokoliv přídavného zařízení např. na srážení fosforu. ČOV AT byla v PIA Aachen testovaná od roku 2006 několikrát. Nejnovější testy ČOV AT plus z roku 2014 a 2018 dokázaly splnění Nařízením požadovaných účinností v dlouhodobém testu účinnosti podle normy EN 12566-3. Uvedené hodnoty byly dosáhnuty bez použití jakéhokoliv přídavného zařízení např. na srážení fosforu.

ČOV AT plus P (s chemickým srážením fosforu)

ČOV AT plus P byla taktéž v roce 2014 a 2018 samostatně podrobena testu účinnosti čistění, v německém Zkušebním institutu pro technologii odpadní vody (PIA Aachen), podle normy EN 12566-3 s použitím přídavného zařízení pro srážení fosforu na dosažení zvýšené účinnosti při odbourávání fosforu (P).

ČOV AT plus P byla taktéž v roce 2014 a 2018 samostatně podrobena testu účinnosti čistění podle normy EN 12566-3 s použitím přídavného zařízení pro dávkovaní srážedla na dosažení zvýšené účinnosti při odbourávání fosforu (P). ČOV AT plus P byla taktéž v roce 2014 a 2018 samostatně podrobena testu účinnosti čistění podle normy EN 12566-3 s použitím přídavného zařízení pro dávkovaní srážedla na dosažení zvýšené účinnosti při odbourávání fosforu (P).

Z uvedených výsledků je zřejmé, že ČOV AT plus bez srážedla, stejně jako ČOV AT plus P se srážedlem dosahuje vysoké účinnosti odbourávání fosforu.

Shrnutí dosáhnutých hodnot odbourávání fosforu

Typ ČOV popis účinnost odbouráváni fosforu
ČOV AT plus bez chemického srážení 93,3 %
ČOV AT plus P s chemickým srážením 97,1 %
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb pro kategorii III vyžaduje 80,0 %
V obou případech je účinnost odbourávání fosforu vyšší než Nařízení vlády vyžaduje.

Dosažení vysokých účinností odstraňování fosforu čistírnami odpadních vod různých výrobců bez použití přídavného zařízení na srážení fosforu dokládá i dokument, který v této souvislosti zpracoval Zkušební institut pro odpadní vody PIA Aachen na základě svých dlouhodobých zkušeností s testováním čištění podle normy EN 12566-3.
PIA Aachen od zavedení normy EN 12566-3 do platnosti vykonal víc jak 300 testů malých domovních čistíren odpadních vod, přičemž zjistil, že se vyskytuje několik typů ČOV a typů technologií ČOV, které dosahují vysoké hodnoty účinnosti odbourávání fosforu (P) i bez použití přídavného zařízení na srážení fosforu, stejně jako čistírny odpadních vod AT plus.
Vysoká účinnost odbourávání fosforu domovními čistírnami bez použití srážedla fosforu biologickým způsobem tedy není ve světě nikterak ojedinělá.

Domovní ČOV AT plus splňují také požadavky textové části pro kategorii III, i když se nejedná o domovní čistírnu kategorie II doplněnou například o membránovou filtraci nebo jiný další stupeň čištění – chemické srážení a pod. V textu opisu této kategorie je napsáno „Jedná se nejčastěji o ....“, tedy jde jen o výčet možností, jak by mohla domovní čistírna kategorie III vypadat, avšak pokud plní limity a má oddělený prostor pro akumulaci kalu může vypadat i jinak.

Tohle naše tvrzení a tedy správné zatřídění čistíren odpadních vod AT plus bez použití srážedla fosforu a tedy i splnění požadavků uvedených v textové časti opisu pro kategorii III, potvrzuje i písemné vyjádření kompetentního pracovníka MŽP ČR:Požadované účinnosti a existence kalového prostoru jsou tvrdou podmínkou, zbytek je na výběru ale musí platit, že pro splnění deklarované účinnosti musí mít zařízení technické předpoklady“  a současně „pokud nějaké zařízení z hlediska deklarovaných a zkušebnou ověřených parametrů požadované hodnoty splňuje, těžko proti použití takového zařízení může kdokoli cokoli namítat“.

Z uvedených výsledků testů účinnosti, současně i ze samotné konstrukce čistírny odpadních vod AT, která je vybavená odděleným prostorem pro akumulaci kalu a má technické předpoklady k splnění deklarované účinnosti, z dokumentu vydaného PIA Aachen na základě jejich mnohopočetných zkušeností, ale i z vyjádření kompetentního pracovníka MŽP ČR vyplývá, že ČOV AT plus (bez chemického srážení) splňuje požadavky tabulky 1c, přílohy č. 1, Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v části požadovaných hodnot účinnosti, ale také příslušné textové části pro kategorii III a jsou do kategorie III certifikovaného výrobku CE zařazené správně.

Do kategorie III podle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. jsou rovněž správně zařazeny ČOV AT plus P (s chemickým srážením) protože výše uvedenou citaci také splňují.
 
Je tak pouze na výběru budoucího provozovatele, pro kterou z uvedených čistíren se rozhodne. Při pořízení čistírny AT plus P (s chemickým srážením) je potřeba kalkulovat s nepatrně vyšší pořizovací cenou a také o něco vyšší náročnosti provozování související s doplňováním srážecího činidla.

Věda a výzkum v oboru čištění odpadních vod s sebou neustále přináší nové technologie, které jsou oproti těm zastaralým  mnohem účinnější a dokážou odbourat znečistění takových parametrů, jejichž odstraňování bylo v minulosti nepředstavitelné.
Nedívejme se prosím na tyto technologie tak, jako se kdysi dávno vladaři koukali na lidi, kteří například vyslovili myšlenku, že Zem je kulatá a nechali je za to popravit. Vývoj se nedá zastavit.

Působíme na globálních trzích a jsme členové několika Evropských expertních skupin a odborných asociací, mezi které patří i česká CzWA. Při práci na nových projektech v odborné skupině „Malé a domovní čistírny a odlučovače“ budeme naše dosavadní zkušenosti rádi využívat k obecnému prospěchu nás všech.

CzWA - Asociace pro vodu ČR - Aquatec VFL korporátny člen

CzWA - Asociace pro vodu ČR 

Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung – BDZ e.V.

Bildungs- und Demonstrationszentrum
Dezentrale Infrastruktur – BDZ e.V.

Asociácia čistiarenských expertov SR

Asociácia čistiarenských
expertov SR

APMS Syndicat des professionnels des micro-stations

APMS Syndicat des professionnels des micro-stations

Association of Rotational Moulding (Central Europe)

Association of Rotational Moulding (Central Europe)

 


Nezávazná cenová nabídka - kontaktní formulářTop
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím. Souhlasím Více informací